OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč bez DPH

OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby Ing. Petr Štochl

pro prodej služeb prostřednictvím on-line objednávkového systému

umístěného na internetové adrese www.sluzby-gdpr.cz.

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • 1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)

  • - fyzické osoby: Ing. Petr Štochl

  • - se sídlem: Borovice 2, 503 46 Libníkovice

  • - zapsané v: Živnostenském rejstříku

  • identifikační číslo (IČ): 45987664 

  • (dále jen "poskytovatel") 

  • upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) .

  • 1.2.     Předmětem smlouvy je obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, při kterém poskytovatel poskytuje za úplatu službu objednateli. Tato služba je určena veřejnou nabídkou poskytovatele prostřednictvím webové prezentace nebo na základě konkrétní nabídky učiněné poskytovatelem objednateli.

  • 1.3.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání objednávkového systému poskytovatele umístěného na adrese www.sluzby-gdpr.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní objednávkového systému").

  • 1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  • 1.6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 2. OBJEDNÁVÁNÍ

  • 2.1. Objednatel může provádět objednávání služeb bez registrace.
  • 2.2. Při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené objednatelem při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • 3. VYSTAVENÍ A PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

  • 3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. 
  • 3.2. Webové rozhraní objednávkového systému obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní objednávkového systému. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • 3.4.1. objednávané službě,
   • 3.4.2. způsobu úhrady ceny služby (dále společně jen jako "objednávka").
  • 3.5. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
   Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
   Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v  objednávce (dále jen "elektronická adresa objednatele").
  • 3.6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • 3.7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
  • 3.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při vystavování objednávky. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s vystavením objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 • 4. CENA SLUŹEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • 4.1. Cenu služeb může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
   • V případě prodeje služeb typu školení, kurzů a on-line konzultací poskytovatel požaduje platbu předem bezhotovostně na základě Proforma faktury převodem na účet poskytovatele č. 670100-2206309889 / 6210, vedený u společnosti mBank (dále jen "účet poskytovatele");
   • V případě prodeje služeb konzultací, řízení projektů a poskytování služeb DPO v delším časovém období budou platby prováděny bezhotovostně na základě Faktury za smluvené období zpětně převodem na účet poskytovatele  č. 670100-2206309889 / 6210, vedený u společnosti mBank (dále jen "účet poskytovatele");
  • 4.2. K platbám předem se vztahují následující storno podmínky:
   • Storno 7 nebo více dnů dní předem - vrácení 100% částky
   • Storno 3 - 6 dnů předem - vrácení 80% částky
   • Storno 1 - 3 dny předem - vrácení 70% částky
   • Storno 0 dnů předem - vrácení 60% částky  
   • Místo realizace storna je možné domluvit přesun na jiný termín nebo místo nebo poskytnutí náhradní služby, pokud to podmínky na straně poskytovatele umožní.
  • 4.3. V případě platby na Fakturu je cena splatná do 14 dnů od vystavení.
  • 4.4. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  • 4.5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
 • 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  • 5.1. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 5.2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • 6.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 6.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení účastníka školení, kurzu nebo jiné služby, adresa firmy, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  • 6.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky.
  • 6.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  • 6.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  • 6.6. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu požadovanou Zákonem o účetnictví. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 6.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
  • 6.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • 6.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • 6.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • 6.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  • 7.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo firmou prodávajícího na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  • 7.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • 8. DORUČOVÁNÍ

  • 8.1. Objednateli může být doručováno na jeho elektronickou adresu.
 • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • 9.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • 9.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  • 9.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Petr Štochl, Borovice 2, Libníkovice 503 46, adresa elektronické pošty: petr.stochl@sluzby-gdpr.cz, telefon 00420 603 179 833.

V Hradci Králové dne 1. 9. 2017

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.